ترکیب سهامداران

سرمايه شركت در تاريخ ترازنامه منتهی به 1395/12/29 مبلغ 1822 ميليارد ريال منقسم 1622 ميليون سهم با نام و 200 ميليون سهم عادی بی نام هريک به ارزش 1000 ريال می باشد كه مطابق آگهی مورخ 1395/12/10 مندرج درروزنامه رسمی كشور ثبت گرديده است.

ترکیب سهامداران شرکت گسترش صنایع و معادن ماهان

رديف نام سهامدار تعداد سهام ( هزار) درصد سهام

میزان سرمایه

(میلیارد ریال)

با نام بی نام
1 شركت طلايه داران تجارت كاسپين (سهامی خاص) 240000 200000 24.15 440
2 شركت توسعه فناوري اطلاعات گردشگري ایران (سهامی خاص) 400000   21.95 400
3 شركت بانك گردشگري (سهامی عام) 364300   19.99 364.3
4 شركت سرمايه گذاري الوند (سهامی عام) 200000   10.98 200
5 شرکت توسعه دل عالم پرشیا (سهامی خاص) 160000   8.78 160
6 شركت بازرگاني امين تجارت پايدار ايرانيان(سهامی خاص) 155000   8.51 155
7 شركت توسعه اميد  افق گردشگري  (سهامی خاص) 100200   5.50 100.2
8  شركت اورانوس صيد  (سهامی خاص) 2500   0.14 2.5
جمع 1622000 200000 100 1822