مدیران

محمودزاده
مسعود محمودزاده
مدیرعامل و عضو هیئت مدیره

add

نام : مسعود
نام خانوادگی : محمودزاده
سمت : مدیرعامل و عضو هیئت مدیره
تلفن : ۹۰-۸۸۶۵۲۴۸۲
آدرس : تهران ، آفریقا ،کوچه کمان ،پلاک ۱۰،طبقه پنجم
ایمیل : .......

photo_2017-10-25_03-35-05
محمد حسن تقوی آستانه
معاونت مالی، اداری و پشتیبانی

add

نام : محمد حسن
نام خانوادگی : تقوی آستانه
سمت : معاونت مالی، اداری و پشتیبانی
تلفن : ۹۰-۸۸۶۵۲۴۸۲
آدرس : تهران ، آفریقا ،کوچه کمان ،پلاک ۱۰،طبقه پنجم
ایمیل : ...

ajal
ایرج اجلی
مدیر طرح و برنامه و مهندسی

add

نام : ایرج
نام خانوادگی : اجلی
سمت : مدیر طرح و برنامه و مهندسی
تلفن : ۹۰-۸۸۶۵۲۴۸۲
آدرس : تهران ، آفریقا ،کوچه کمان ،پلاک ۱۰،طبقه پنجم
ایمیل :iraj.ajalli@macmid.com

user
محمود بیطرفان
مشاور فنی مدیرعامل

add

نام : محمود
نام خانوادگی : بیطرفان
سمت : مشاور فنی مدیرعامل
تلفن : ۹۰-۸۸۶۵۲۴۸۲
آدرس : تهران ، آفریقا ،کوچه کمان ،پلاک ۱۰،طبقه پنجم
ایمیل : ...