هیئت مدیره

mr jahangiri
مهدی جهانگیری
رئیس هیئت مدیره

add

نام : مهدی
نام خانوادگی : جهانگیری
سمت : رئیس هیات مدیره
تلفن : ۹۰-۸۸۶۵۲۴۸۲
آدرس : تهران ، آفریقا ،کوچه کمان ،پلاک۱۰،طبقه پنجم
ایمیل : m.jahangiri@macmid.com

user
ناصر تقی زاده
نایب رئیس هیئت مدیره

add

نام : ناصر
نام خانوادگی : تقی زاده
سمت : نایب رئیس هیات مدیره
تلفن : ۹۰-۸۸۶۵۲۴۸۲
آدرس : تهران ، آفریقا ،کوچه کمان ،پلاک ۱۰،طبقه پنجم
ایمیل : ....

آصفی
حمیدرضا آصفی
عضو هیئت مدیره

add

نام : حمیدرضا
نام خانوادگی : آصفی
سمت : عضو هیات مدیره
تلفن : ۹۰-۸۸۶۵۲۴۸۲
آدرس : تهران ، آفریقا ،کوچه کمان ،پلاک ۱۰،طبقه پنجم
ایمیل : h.asefi@macmid.com

mahmodzadeh
مسعود محمودزاده
مدیرعامل و عضو هیئت مدیره

add

نام : مسعود
نام خانوادگی : محمودزاده
سمت : مدیرعامل و عضو هیئت مدیره
تلفن : ۹۰-۸۸۶۵۲۴۸۲
آدرس : تهران ، آفریقا ،کوچه کمان ،پلاک ۱۰،طبقه پنجم
ایمیل : .......

user
ابراهیم دراز گیسو
عضو هیئت مدیره

add

نام : ابراهیم
نام خانوادگی : دراز گیسو
سمت : عضو هیئت مدیره
تلفن : ۹۰-۸۸۶۵۲۴۸۲
آدرس : تهران ، آفریقا ،کوچه کمان ،پلاک ۱۰،طبقه پنجم
ایمیل : .......