پروژه احداث کارخانه تولید کنستانتره مس ۲۵درصد، درآلو