خانه


برگزاری جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شركت جمیل کرک بافت


جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شركت جمیل کرک بافت سهامی خاص ثبت شده بشماره500457 و شناسه ملي14006274480تهران در راستای تبصره ماده 97 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347 با حضورصد درصد سهامداران درروز دو شنبه مورخ 30/02/1398 ساعت 10 صبح در آدرس تهران خیابان افریقا خیابان کمان پلاک 10 طبقه 6 تشكيل و نسبت به دستور جلسه اتخاذ تصميم صورت پذيرفت.   

-صورت های مالی شرکت مشتمل بر ترازنامه و صورت های سود وزیان انباشته و صورت جریان وجوه نقد شرکت برای دوره سال مالی منتهی به  9/12/1397 مورد تصویب مجمع قرار گرفت.

-معاملات مشمول ماده 129 لایحه اصلاح قانون تجارت بشرح مفاد مندرج در گزارش بازرس قانونی که به تصویب هیات مدیره رسیده  است با رعایت قانون تجارت و اساسنامه شرکت مورد تنفیذ مجمع قرار گرفت.

-روزنامه ابرار جهت درج آگهی های مربوط به شرکت به عنوان روزنامه کثیر الانتشار تعیین گردید.

-با رعايت ماده 147 لايحه اصلاح قانونی قسمتي از قانون تجارت مصوب 1347 موسسه حسابرسی آزمون پردازايران مشهود به شناسه ملي 10861687625 بعنوان بازرس اصلي و موسسه حسابرسي و خدمات مديريت دايا رهيافت به شناسه ملي 10380076460 بعنوان بازرس علي البدل انتخاب گردیدند.

- مقرر گردید گزارش عملکرد وصورتهای مالی شرکت  هر ماه یک بار  به گروه مالی گردشگری ارائه گردد

- مقرر گردید fs های تهیه شده به روز شده وتوسط معاونت سرمایه گذاری گروه مالی بررسی گردد.


Categories