خانه


دعوت از صاحبان سهام مجمع عمومی شرکت توسعه فرآوری صنایع و معادن ماهان سیرجان


                                             

آگهی دعوت از صاحبان سهام مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت توسعه فرآوری صنایع و معادن ماهان سیرجان (سهامی خاص)   

شناسه ملی ١٤٠٠٥٠٣٠٠٠٤و شماره ثبت ٤٧٤٤٦٨

       

بدینوسیله از کلیه سهامداران محترم یا نماینده قانونی آنها دعوت می شود در  جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه  شرکت توسعه فرآوری صنایع و معادن ماهان سیرجان(سهامی خاص) ثبت شده به شماره 4٧٤٤٦٨ و شناسه ملی ١٤٠٠٥٠٣٠٠٠٤ که در ساعت 10 صبح روز دو شنبه مورخ 1398/03/20 در محل قانونی شرکت با دستور جلسه به شرح ذیل برگزار می گردد، حضور بهم رسانند.

دستور جلسه :

  1. استماع گزارش هیات مدیره در خصوص عملکرد دوره سال مالی منتهی به 1397/12/29

  2. استماع گزارش حسابرس و بازرس قانونی در خصوص عملکرد  هیات مدیره در دوره سال مالی منتهی  به 1397/12/29

  3. بررسی و تصویب صورتهای مالی دوره سال مالی منتهی به 1397/12/29

  4. تعیین حق السعی و حق حضور در جلسات هیات مدیره

  5. تعیین روزنامه کثیرالانتشار برای درج آگهی های شرکت

  6. انتخاب حسابرس و بازرس قانونی اصلی و علی البدل و تعیین حق الزحمه آن برای سال مالی منتهی به1398/12/29 و سایر مواردی که اتخاذ تصمیم در خصوص آن در صلاحیت مجمع عمومی عادی می باشد.

هیات مدیره شرکت  توسعه فرآوری صنایع و معادن ماهان سیرجان (سهامی خاص)


Categories