خانه


برگزاری مجمع عمومی عادی سالیه شرکت توسعه فرآوری صنایع و معادن ماهان سیرجان


        جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت توسعه فرآوری صنایع و معادن ماهان سیرجان (سهامی خاص) راس ساعت 10 صبح روز دوشنبه مورخ 1398/03/20 در راستای ماده 97 لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347 بموجب آگهی مندرج در روزنامه کثیر الانتشار منتخب صاحبان سهام دنیای اقتصاد بشماره 4617 در مورخ 1398/03/05 و آگهی اصلاحی مورخ 1398/03/07 به شماره روزنامه 4618 با حضور سهامداران و نماینده قانونی آنان و اعضای هیئت مدیره و نماینده حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت در نشانی : تهران خیابان افریقا خیابان کمان پلاک 10طبقه 6کدپستی 1518715817 برگزار وبعد از ارائه گزارش هیئت مدیره وحسابرس و بازرس قانونی شرکت صورت های مالی مشتمل بر ترازنامه و صورت های سود وزیان انباشته و صورت جریان وجوه نقد شرکت برای دوره سال مالی منتهی به تاریخ 1397/12/29 مورد تصویب مجمع قرار گرفت و نسبت به دستور جلسه اتخاذ تصمیم بعمل آمد.


Categories