توضیحاتساختار سازمانی

ساختار سازمانی هلدینگ ماهان به شرح ذیل می باشد.