مدیران

مدیران

team
معاونت مالی، اداری و پشتیبانی

جناب آقای محمد حسن تقوی آستانه 
تلفن : ۹۰-۸۸۶۵۲۴۸۲ 
آدرس : تهران ، آفریقا ،کوچه کمان ،پلاک ۱۰،طبقه پنجم

team
مدیرعامل و عضو هیئت مدیره

جناب آقای مسعود محمود زاده 
تلفن : ۹۰-۸۸۶۵۲۴۸۲ 
آدرس : تهران ، آفریقا ،کوچه کمان ،پلاک ۱۰،طبقه ششم

team
مدیر طرح و برنامه و مهندسی

جناب آقای ایرج اجلی 
تلفن : ۹۰-۸۸۶۵۲۴۸۲ 
آدرس : تهران ، آفریقا ،کوچه کمان ،پلاک ۱۰،طبقه پنجم