مدیران

مدیران

team
معاونت مالی، اداری و پشتیبانی

جناب آقای محمد حسن تقوی آستانه 
تلفن : ۹۰-۸۸۶۵۲۴۸۲ 
آدرس : تهران ، آفریقا ،کوچه کمان ،پلاک ۱۰،طبقه ششم

team
معاونت فنی و برنامه ریزی

جناب آقای بابک علیزاد شهیر
تلفن : ۹۰-۸۸۶۵۲۴۸۲ 
آدرس : تهران ، آفریقا ،کوچه کمان ،پلاک ۱۰،طبقه پنجم

team
مدیر امور حقوقی و قراردادها

جناب آقای حسین عاشقی
تلفن : ۹۰-۸۸۶۵۲۴۸۲ 
آدرس : تهران ، آفریقا ،کوچه کمان ،پلاک ۱۰،طبقه پنجم

team
مدیر طرح و برنامه و مهندسی

جناب آقای ایرج اجلی
تلفن : ۹۰-۸۸۶۵۲۴۸۲ 
آدرس : تهران ، آفریقا ،کوچه کمان ،پلاک ۱۰،طبقه پنجم

team
سرپرست امور اداری و منابع انسانی

جناب آقای احسان باغی مقدم
تلفن : ۹۰-۸۸۶۵۲۴۸۲ 
آدرس : تهران ، آفریقا ،کوچه کمان ،پلاک ۱۰،طبقه پنجم

team
مدیر مالی

جناب آقای محسن صادق زاده
تلفن : ۹۰-۸۸۶۵۲۴۸۲ 
آدرس : تهران ، آفریقا ،کوچه کمان ،پلاک ۱۰،طبقه ششم