ترکیب سهامداران

موضوع فعالیت اصلی شرکت

سهامداران شركت گسترش صنايع و معادن ماهان سهامي عام به شناسه ملی 10320729135

اسامي سهامداران تعداد سهام با نام تعداد سهام بی نام درصد کل سهام جمع کل سهام
1-شركت طلايه داران تجارت كاسپين(سهامی خاص) 240/000/000 200/000/000 24/15 440/000/000
در سرمایه 1/822/000/000/000ریال
2-بام راه عرشیا (سهامی خاص) 399/990/000 - 21/95 399/990/000
3-شركت بانك گردشگري(سهامی عام) 364/300/000 - 19/99 364/300/000
4-شركت سرمايه گذاري الوند(سهامی عام) 200/000/000 - 10/98 200/000/000
5-شرکت توسعه دل عالم پرشیا(سهامی خاص) 160/000/000 - 8/78 160/000/000
6-شركت بازرگاني امين تجارت پايدار ايرانيان(سهامی خاص) 155/000/000 - 8/51 155/000/000
7-شركت توسعه اميد افق گردشگري(سهامی خاص) 100/200/000 - 5/50 100/200/000
8-شركت اورانوس صيد(سهامی خاص) 2/500/000 - 0/14 2/500/000
9-شركت توسعه فناوري اطلاعات گردشگري ایران (سهامی خاص) 10/000 - 0/00 10/000
جمع 1/622/000/000 200/000/000 100 1/822/000/000