ترکیب سهامداران

موضوع فعالیت اصلی شرکت

سهامداران شركت گسترش صنايع و معادن ماهان سهامي عام به شناسه ملی 10320729135

اسامي سهامداران تعداد سهام با نام تعداد سهام بی نام درصد کل سهام جمع کل سهام
1-شركت طلايه داران تجارت كاسپين(سهامی خاص) 804/300/000 200/000/000 55/12 1/004/300/000
در سرمایه 1/822/000/000/000ریال
2-شرکت بام راه عرشیا (سهامی خاص) 399/990/000 - 21/95 399/990/000
3-شركت توسعه دل عالم پرشیا(سهامی خاص) 160/000/000 - 8/78 160/000/000
4-شركت بازرگانی امین تجارت پایدار ایرانیان(سهامی خاص) 155/000/000 - 8/51 155/000/000
5-شرکت توسعه امید افق گردشگری(سهامی خاص) 100/200/000 - 5/50 100/200/000
6-شركت اورانوس صید(سهامی خاص) 2/500/000 - 0/14 2/500/000
7-شركت توسعه فناوری اطلاعات گردشگری ایران(سهامی خاص) 10/000 - 0/00 10/000