اخبار


مزایده فروش 1,000,000تن کلوخه سنگ آهن

مزایده فروش 1,000,000تن کلوخه سنگ آهن


شرکت توسعه فرآوری صنایع و معادن ماهان سیرجان در نظر دارد مزایده عمومی فروش یک میلیون تن کلوخه سنگ آهن با عیار 57 درصد با جزئیات مندرج در اسناد مزایده و تحویل در محل معدن شماره 5 گل گهر به شرح ذیل برگزار نماید: 
• اسناد مزایده از تاریخ1396/10/27 لغایت1396/11/04 فروخته خواهد شد. 
• پیشنهادات می¬بایستی حداکثر تا پایان ساعت اداری روز چهارشنبه مورخ1396/11/04 به دبیرخانه این شرکت واقع در نشانی ذیل تحویل گردد: 
نشانی : تهران – چهارراه جهان کودک – بزرگراه حقانی – خیابان شهیدی – کوچه کمان – پلاک 10 – طبقه چهارم – دفتر فنی. 
• قیمت اوراق مزایده مبلغ: 500،000 ریال می¬باشد که این مبلغ می¬بایستی به حساب شماره112/992/182137/1نزد بانک گردشگری شعبه میرداماد غربی بنام شرکت فروشنده واریز گردد. 
• پاکات ¬ پیشنهادهای ارائه شده رأس ساعت ۱۰:۳۰ روز شنبه مورخ:1396/11/07 با حضور اعضای کمیسیون معاملات گشایش می¬گردد. حضور شرکت کنندگان در زمان بازگشایی پاکات با در دست داشتن معرفی نامه معتبر بلامانع است. 
پست الکترونیکی: Info@MACMID.COM 
تلفن : 6-886524۸۲-۰21

1396/10/20