اخبارآگهی دعوت از صاحبان سهام
مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده

شرکت گسترش صنایع و معادن ماهان(سهامی عام)

شناسه ملی 10320729135 و شماره ثبت 421361


بدینوسیله پیرو آگهی مندرج در روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد به شماره 4253 مورخ 1396/11/08 (صفحه 10) از کلیه سهامداران محترم و یا نماینده قانونی آنها دعوت می شود تا در جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده شرکت گسترش صنایع و معادن ماهان (سهامی عام) ثبت شده به شماره 421361 تهران که در ساعت 15 (پانزده) عصر روز چهارشنبه مورخ 1396/11/18 با دستور جلسه به شرح ذیل که در نشانی : تهران، خیابان شیخ بهایی، ابتدای سئول، کوچه ماهتاب، پلاک 50، کد پستی 1994814871 برگزار می گردد، حضور به هم رسانند.

دستور جلسه:

  •     استماع گزارش هیات مدیره در خصوص عملکرد دوره مالی منتهی به 1395/12/30
  •     استماع گزارش حسابرس و بازرس قانونی شرکت در خصوص عملکرد سال مالی منتهی به 1395/12/30
  •     بررسی و تصویب صورت های مالی دوره منتهی به 1395/12/30
  •     تعیین حق السعی هیات مدیره و حق حضور در جلسات هیات مدیره
  •     تعیین روزنامه کثیرالانتشار برای درج آگهی های شرکت
  •     انتخاب اعضای هیات مدیره
  •     انتخاب حسابرس و بازرس قانونی اصلی و علی البدل و تعیین حق الزحمه آن برای سال منتهی به 1396/12/29
  •     سایر مواردی که اتخاذ تصمیم در خصوص آن در صلاحیت مجمع عمومی عادی می باشد. 

1396/11/09