اخبارآگهی دعوت از صاحبان سهام

مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده

شرکت گسترش صنایع و معادن ماهان(سهامی عام)
شناسه ملی 10320729135 و شماره ثبت 421361


بدینوسیله پیرو آگهی مندرج در روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد به شماره 4352 مورخ 1397/03/28 (صفحه 6) از کلیه سهامداران محترم و یا نماینده قانونی آنها دعوت می شود تا در جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده شرکت گسترش صنایع و معادن ماهان (سهامی عام) ثبت شده به شماره 421361 تهران که در ساعت 9 صبح روز پنجشنبه مورخ 1397/04/07 با دستور جلسه به شرح ذیل  در نشانی : تهران، خیابان افریقا، خیابان کمان،  پلاک 10، کد پستی 1518715817 برگزار می گردد، حضور به هم رسانند.

دستور جلسه:

  •     استماع گزارش هیات مدیره در خصوص عملکرد دوره سال مالی منتهی به 1395/12/30
  •     استماع گزارش حسابرس و بازرس قانونی شرکت در خصوص عملکرد سال مالی منتهی به 1395/12/30
  •     بررسی و تصویب صورت های مالی دوره منتهی به سال مالی 1395/12/30
  •     تعیین حق السعی هیات مدیره و حق حضور در جلسات هیات مدیره
  •     تعیین روزنامه کثیرالانتشار برای درج آگهی های شرکت
  •     انتخاب اعضای هیات مدیره
  •     انتخاب حسابرس و بازرس قانونی اصلی و علی البدل و تعیین حق الزحمه آنان برای سال مالی منتهی به 1396/12/29
  •     سایر مواردی که اتخاذ تصمیم در خصوص آن در صلاحیت مجمع عمومی عادی می باشد.


هیأت مدیره شرکت گسترش صنایع و معادن ماهان(سهامی عام)
 

1397/03/28