اخبار


مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت توسعه فرآوری صنایع و معادن ماهان سیرجان

مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت توسعه فرآوری صنایع و معادن ماهان سیرجان


آگهی دعوت از صاحبان سهام

مجمع عمومی عادی سالیانه

شرکت توسعه فرآوری صنایع و معادن ماهان سیرجان(سهامی خاص) 

  شناسه ملی ١٤٠٠٥٠٣٠٠٠٤و شماره ثبت ٤٧٤٤٦٨

بدینوسیله از کلیه سهامداران محترم یا نماینده قانونی آنها دعوت می شود در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت توسعه فرآوری صنایع و معادن ماهان سیرجان(سهامی خاص) ثبت شده به شماره 4٧٤٤٦٨ و شناسه ملی ١٤٠٠٥٠٣٠٠٠٤ که در ساعت 9 صبح روز چهارشنبه مورخ 04/27/ 1397 در محل قانونی شرکت  با دستور جلسه به شرح ذیل برگزار می گردد، حضور بهم رسانند.

دستور جلسه :

  • استماع گزارش هیات مدیره در خصوص عملکرد دوره  سال مالی منتهی به 1396/12/29
  • استماع گزارش حسابرس و بازرس قانونی در خصوص عملکرد  دوره سال مالی منتهی  به 1396/12/29
  • بررسی و تصویب صورتهای مالی دوره سال مالی منتهی به 1396/12/29
  • تعیین پاداش و حق السعی و حق حضور در جلسات هیات مدیره
  • تعیین روزنامه کثیرالانتشار برای درج آگهی های شرکت
  • انتخاب حسابرس و بازرس قانونی اصلی و علی البدل و تعیین حق الزحمه آن برای سال مالی منتهی به1397/12/29 و سایر مواردی که اتخاذ تصمیم در خصوص آن در صلاحیت مجمع عمومی عادی می باشد.

هیات مدیره شرکت  توسعه فرآوری صنایع و معادن ماهان سیرجان (سهامی خاص)

1397/04/17