اخبار


مجمع عمومی عادی سالیانه شركت جمیل کرک بافت

مجمع عمومی عادی سالیانه شركت جمیل کرک بافت


 دعوت از صاحبان سهام

مجمع عمومی عادی سالیانه

شرکت جمیل کرک بافت(سهامی خاص)

شناسه ملی 14006274480 و شماره ثبت 500457

بدینوسیله از کلیه سهامداران محترم یا نماینده قانونی آنها دعوت می شود در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شركت جمیل کرک بافت( سهامی خاص) که در ساعت 9 صبح روز یکشنبه مورخ 04/31/ 1397 در محل قانونی شرکت با دستور جلسه به شرح ذیل برگزار می گردد، حضور بهم رسانند.

دستور جلسه :

  • استماع گزارش هیات مدیره در خصوص عملکرد دوره  سال مالی منتهی به 1396/12/29
  • استماع گزارش حسابرس و بازرس قانونی در خصوص عملکرد  دوره سال مالی منتهی  به1396/12/29
  • بررسی و تصویب صورتهای مالی دوره سال مالی منتهی به 1396/12/29
  • تعیین حق السعی و حق حضور در جلسات هیات مدیره
  • تعیین روزنامه کثیرالانتشار برای درج آگهی های شرکت
  • انتخاب حسابرس و بازرس قانونی اصلی و علی البدل و تعیین حق الزحمه آن برای سال مالی منتهی به1397/12/29
  • سایر مواردی که اتخاذ تصمیم در خصوص آن در صلاحیت مجمع عمومی عادی می باشد.

                      هیأت مدیره شركت جمیل کرک بافت (سهامی خاص)                  

 

1397/04/25