اخبار


برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت جمیل کرک بافت

برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت جمیل کرک بافت


جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شركت جمیل کرک بافت (سهامی خاص) ثبت شده بشماره500457 و شناسه ملي14006274480تهران در راستای تبصره ماده 97 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347 با حضور صد درصد سهامداران درروز  یکشنبه مورخ 1397/04/31 ساعت 09:00  صبح در محل قانونی شرکت برگزار و صورت های مالی شرکت مشتمل بر ترازنامه و صورت های سود وزیان انباشته و صورت جریان وجوه نقد شرکت برای دوره سال مالی منتهی به تاریخ  1396/12/29 مورد تصویب مجمع واقع گردید و نسبت به سایر موارد در دستور جلسه اتخاذ تصمیم بعمل آمد.

 

1397/04/31