اخبار


آگهی دعوت از صاحبان سهام مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده

آگهی دعوت از صاحبان سهام مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده


آگهی دعوت از صاحبان سهام

مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده

شرکت گسترش صنایع و معادن ماهان(سهامی عام)
شناسه ملی 10320729135 و شماره ثبت 421361


بدینوسیله پیرو آگهی مندرج در روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد به شماره 4399 مورخ 1397/05/22 (صفحه 6) از کلیه سهامداران محترم و یا نماینده قانونی آنها دعوت می شود تا در جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده شرکت گسترش صنایع و معادن ماهان (سهامی عام) ثبت شده به شماره 421361 تهران که در ساعت 9 صبح روز دوشنبه مورخ 1397/06/05 با دستور جلسه به شرح ذیل  در نشانی : تهران، خیابان افریقا، خیابان کمان،  پلاک 10، کد پستی 1518715817 برگزار می گردد، حضور به هم رسانند.

دستور جلسه:

  •     استماع گزارش هیات مدیره در خصوص عملکرد دوره سال مالی منتهی به 1396/12/29
  •     استماع گزارش حسابرس و بازرس قانونی شرکت در خصوص عملکرد دوره سال مالی منتهی به 1396/12/29
  •     بررسی و تصویب صورت های مالی دوره منتهی به سال مالی 1396/12/29
  •     تعیین حق السعی هیات مدیره و حق حضور در جلسات هیات مدیره
  •     تعیین روزنامه کثیرالانتشار برای درج آگهی های شرکت
  •     انتخاب حسابرس و بازرس قانونی اصلی و علی البدل و تعیین حق الزحمه آنان برای سال مالی منتهی به 1397/12/29
  •     سایر مواردی که اتخاذ تصمیم در خصوص آن در صلاحیت مجمع عمومی عادی می باشد.


هیأت مدیره شرکت گسترش صنایع و معادن ماهان(سهامی عام)

1397/05/22