محصولات


کرک خالص
مشخصات محصول :

• نوع محصول: کرک 
• خلوص: 99.5% 
• حداکثر ظرفیت عملیاتی: 70 تن 

شرح فرآیند کارخانه 

کارخانه جمیل کرک بافت، کرک خام را به کرک خالص (99.5%) تبدیل می کند. در این فرآیند ابتدا کرک خام، شستشو شده و سپس بوسیله دستگاه های موکشی خالص می گردد. در این کارخانه از سیستم انگلیسی برای خالص سازی کرک ها استفاده می شود. بدین صورت که پس از شستشوی مواد اولیه ابتدا کرک ها از بخش موکشی اولیه عبور کرده و سپس برای خلوص نهایی از خطوط موکشی ثانویه رد می شوند تا درصد ناخالصی به حداکثر 0.5 تا 0.6 درصد برسد.