محصولات


نبشی
مشخصات محصول :

مشخصات فنی نبشی بال مساوی

استاندارد تولید

مواد اولیه

حداقل  تنش تسلیم
(N/mm2)

مقاومت کششی  (N/mm2)

حداقل

 درصدازدیاد طول

ISIRI

13968-1

فولاد 37

235

360-510

26

فولاد 44

275

430-580

22