محصولات


تیرآهن
مشخصات محصول :

مشخصات فنی تیرآهن بال نیم پهن موازی

         خواص مکانیکی

استاندارد تولید

مواد اولیه

حداقل  تنش تسلیم
(N/mm2)

مقاومت کششی  (N/mm2)

حداقل

 درصد ازدیاد طول

INSO

1791

 DIN

1025

فولاد 37

235

360-510

26

فولاد 44

275

430-580

22