محصولات


ناودانی
مشخصات محصول :

مشخصات فنی ناودانی لبه گرد بال شیبدار سبک

         خواص مکانیکی

استاندارد تولید

مواد اولیه

حداقل  تنش تسلیم
(N/mm2)

مقاومت کششی  (N/mm2)

حداقل

 درصد ازدیاد طول

INSO 4477-1

فولاد 37

235

360-510

26

فولاد 44

275

410-580

23