محصولات


سنگ آهن
مشخصات محصول :

(%)S

(%)P

(%)FeO

(%)Fe

(Strip Ratio (w/o

Tonnage

(Volume (m3

سال

0.03 0.10 12.59 57.95 4.60 1,057,718 243,053  سال 1397
0.03 0.12 15.79 56.28 3.56 1,993,086 462,816 سال 1398
0.40 0.11 17.33 54.33 3.14 2,545,785 598,887 سال 1399
- - - - - 5,596,589 1,304,756 جمع
0.20 0.11 15.88 55.71 3.51 - - متوسط

 

Size:1-1000mm            Humidity:4.8-5%

مشخصات جدول فوق بر اساس طرح مدل بلوکی در پترن(برجا) می باشد.